DWUJĘZYCZNOŚĆ

Dzieci wzrastają współcześnie w świecie, w którym, na co dzień słyszą z reguły więcej niż tylko jeden język. Mogą to być języki, którymi rozmawia się w domu, lub te, które słyszą w swoim otoczeniu lub w mediach. W późniejszym okresie języki te będą interesujące również ze względów zawodowych.
Dlatego też coraz więcej rodziców pragnie, aby ich dziecko możliwie wcześnie opanowało co najmniej jeden dodatkowy język. Uczęszczanie do bilingualnego polsko-niemieckiego przedszkola, a następnie kontynuacja nauczania w szkole bilingualnej jest doskonałą okazją do wczesnego nauczenia się drugiego języka. Około 70% ludności świata używa na co dzień więcej niż jednego języka, a więcej niż połowa dzieci szkolnych nie jest nauczana w ich języku ojczystym. W wielu obszarach życia jest więc normą używanie na co dzień dwóch, a nawet więcej języków. Jednakże w dalszym ciągu nie wszystko wiadomo o tym jak rozwija się dwujęzyczność i jak najlepiej wspierać dzieci w tym procesie.
Pewnym jest jednak, że dzieci od samego początku mają zdolność nauczenia się różnych języków. Nie dzieje się to jednak automatycznie, i proces ten musi być wspierany, aby dziecko w momencie ukończenia szkoły potrafiło płynnie w obydwu językach mówić, czytać i pisać.
Wsparcie nauczania języka jest ważne nie tylko dla rozwoju procesu dwujęzyczności, lecz także dla całego rozwoju człowieka.
Dlatego też istotnym jest, aby z dzieckiem już we wczesnym okresie dzieciństwa rozmawiać, czytać, opowiadać mu historie i śpiewać. Wówczas dziecko uczy się nie tylko słów i zdań, lecz także doświadcza, że umiejętność wypowiadania się może przynosić satysfakcję. Satysfakcja ta jest tym większa, jeśli jest to możliwe w dwóch językach.
Już w pierwszym roku życia dzieci rozwijają umiejętność nauki każdego języka świata, a także zamiłowanie do dźwięku języka, które dziecko słyszy na co dzień w swoim otoczeniu. Około 10 miesiąca życia, dzieci rozpoczynają swoje gaworzenie na melodię właśnie tego języka lub tych języków. W 2 i 3 roku życia dzieci uczą się podstawowej struktury zdań i ich znaczeń. W wieku około 4 lat dziecko ma już opanowaną strukturę języka ojczystego. Jeśli dziecko od wczesnego dzieciństwa ma kontakt z innymi językami, wówczas uczy się ich dźwięku i schematu -wzrasta więc w wielojęzyczności.
Pierwszy język, z którym dziecko ma kontakt, odgrywa znaczącą rolę dla późniejszej nauki każdego kolejnego języka. Język ten jest jak okulary, poprzez które każdy kolejny język będzie postrzegany. Ucząc się języka ojczystego dzieci uczą się wyrażania swoich uczuć, spostrzeżeń, myśli i słów. Jeśli dzieci raz nauczyły się precyzyjnie i dokładnie się wypowiadać, nauczą się tego także w innych językach. Dlatego też ważnym jest, aby rodzice posługiwali się w komunikacji ze swoim dziećmi językiem, który sami doskonale znają i potrafią się w nim najlepiej artykułować.